Onyx Vase

Onyx Vase

Regular price $50 CAD

 

Vintage Onyx Vase

Measure 3 x 7"